Ons siteadres is: https://www.musica-parola.be

Musica@Parola / Vzw Renate Devreese hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we omgaan met deze gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op en door het invullen van één van onze invulformulieren op deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de relevante verwerkingen zelf.

Musica@Parola / vzw Renate Devreese houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) en de e-Privacy Richtlijn (Richtlijn 2002/58/EG) met betrekking tot cookies.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Musica@Parola / vzw Renate Devreese is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Musica@Parola / vzw Renate Devreese
Fossebaan 186a
1741 Wambeek
+32 493 18 30 16
hallo@musica-parola.be
 

Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door Musica@Parola / vzw Renate Devreese verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, gebaseerd op volgende rechtsgronden:

 • het verwerken van de online aankoop van één of meerdere concerttickets
 • het contacteren van en communiceren over het evenement waarvoor de bezoeker (een) ticket(s) aankocht of over toekomstige evenementen

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren, waaronder:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres,
 • privé-contactgegevens: e-mail, telefoonnummer
 • financiële gegevens: rekeningnummer
 • … 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij enkel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem)
 • het verzorgen van de IT infrastructuur
 • het bijhouden van de boekhouding en het verrichten van betalingen (kosten-vergoedingen)

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken zijn opgenomen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn 

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van de concertreeks, of langer wanneer een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Musica@Parola / vzw Renate Devreese dit rechtvaardigt. 

In ieder geval bewaart Musica@Parola / vzw Renate Devreese persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met een maximumtermijn van vijf jaar na het laatste gebruik van de gegevens. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

 • U heeft het recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft het recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
 • U heeft het recht op gegevenswissing van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens, zodat de gegevens enkel nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon. 
 • U heeft  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.  
 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
 • U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming.  

Via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren met het oog op de uitoefening van uw rechten, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, vragen wij u hierover meteen contact met ons op te nemen.

In ieder geval heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de  toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming) of om een procedure in rechte aan te spannen. 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Musica@Parola / vzw Renate Devreese van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • … 

 

Cookieverklaring

Op onze website www.musica-parola.be gebruiken wij:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Zodra u contactgegevens via de website doorstuurt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met schermweergave. Cookies voor schermweergave: 1 jaar. 
 • Analytische cookies: Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe onze site werkt. Met deze cookies proberen wij prestaties van onze website te meten en verbeteren, om zodoende uw ervaring te optimaliseren.
 • Functionele cookies: Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kan u aangeven of uw naam, e-mailadres en site in een cookie mogen worden opgeslagen. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een pop-upvenster die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u Musica@Parola / vzw Renate Devreese in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze strikt noodzakelijk zijn (zie sectie ‘Strikt noodzakelijke cookies’). U kunt te allen tijde terugkeren naar uw voorkeuren om deze te bekijken en/of te wijzigen.

Onze website kan bepaalde first party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. Dit zijn cookies die rechtstreeks door ons alleen worden geplaatst en gebruikt. Wij gebruiken deze om uw ervaring bij het gebruik van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren. Deze cookies werden zorgvuldig gekozen en stappen zijn ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonsgegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

Door gebruik te maken van onze website, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (third party cookies). Dit zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan Musica@Parola / vzw Renate Devreese.

 

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen hun eigen cookies in uw webbrowser plaatsen en gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die site.

Voor cookies geplaatst door andere derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

 

Wijziging privacyverklaring 

Musica@Parola / vzw Renate Devreese kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.