Algemene voorwaarden van toepassing op het reserveren en aankopen van tickets/plaatsen via het internet

Art.1 Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.musica-parola.be en zijn van toepassing op ieder aanbod of iedere overeenkomst die betrekking heeft op de door Musica@Parola verkochte concerttickets. Een afwijking hierop kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Zelfs bij dergelijke schriftelijke afwijking zullen deze algemene voorwaarden minstens hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn geregeld.

Musica@Parola behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig en raadt u dus aan om op regelmatige basis deze voorwaarden op de website na te gaan. Uiteraard zal een eventuele wijziging geen invloed hebben op het concertticket dat door u werd aangekocht.

Art.2 De website staat de klant toe een of meerdere tickets voor één of meerdere concerten aan te kopen, tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.

Art.3  Alle eventuele aanbiedingen en offertes van Musica@Parola, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De concerttickets zoals aangeboden op de website zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Bent u een consument? Dan heeft u doorgaans het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, uw bestelling te herroepen. De toepasselijke Europese wetgeving en het Wetboek voor Economisch Recht voorzien weliswaar een uitzondering op dit herroepingsrecht voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Tickets voor concerten of festivals vallen dus binnen het toepassingsgebied van deze uitzondering. Hieruit volgt dat u bijgevolg geen herroepingsrecht heeft wanneer u dergelijke tickets aankoopt via onze website. Meer informatie omtrent de uitzondering op het herroepingsrecht voor tickets voor concerten of festivals kan u vinden op de website van de FOD Economie of de website van het Europees Centrum voor de Consument.

Art.4 Musica@Parola stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijst zij  elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de aankoop van één of meerdere tickets. Dit is een middelenverbintenis. Musica@Parola is niet en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het feit dat bepaalde spelers tickets van Musica@Parola weten te bemachtigen zonder akkoord van Musica@Parola en die tickets vervolgens duurder doorverkopen. Tickets zijn alleen rechtsgeldig als ze rechtstreeks via www.musica-parola.be worden aangekocht.

Art.5 De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is bepaald en betaalbaar in euro en is vrij van btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De klant dient deze prijs over te maken aan Musica@Parola via de mogelijkheden aangeboden tijdens het online bestellingsproces.

De klant is in elk geval en als enige verantwoordelijk voor de correcte en volledige uitvoering van de betaling en alle andere gegevens verbonden aan deze aankoop, zoals o.m. mededeling van een correct mailadres voor verzending van de tickets. Bij opgave van een verkeerd (gespeld) mailadres of andere foutieve gegevens, moet de klant onmiddellijk zelf contact opnemen met de organisatie om de fout te herstellen. De organisatie doet het mogelijke om hierin aan de klant tegemoet te komen.

Art.6 Ten laatste binnen de 7 (zeven) werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de klant via het opgegeven mailadres een bevestiging van de aangekochte tickets en een downloadbare en printbare link naar de digitale tickets. Op verzoek dient hij of zij deze voor te leggen bij aanvang van het concert.

Art 7. Tickets kunnen worden geannuleerd uiterlijk tot 7 dagen voor het concert. Wie een bestelling volledig of gedeeltelijk wil annuleren, doet dat door tijdig een bericht te sturen naar hallo@musica-parola.be met een annulatieverzoek. Bijvoorbeeld: het concert van 21 augustus 2021 kan tot uiterlijk 14 augustus 2021 geannuleerd worden met teruggave van het betaalde bedrag in kwestie.

Indien Musica@Parola de levering en/of uitvoering geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan uitvoeren of dient te annuleren op welk moment dan ook omwille van één of meerdere redenen van overmacht, dan kan deze (gehele of gedeeltelijke) niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming haar niet worden toegerekend. Musica@Parola is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Zij zal in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant. In het geval de uitvoering tijdelijk geannuleerd wordt en verschuift naar een latere datum, blijft het oorspronkelijke ticket geldig voor de nieuwe datum. Wil de klant de bestelling alsnog annuleren, dan gelden de voorwaarden zoals hiervoor beschreven: annuleren met terugbetaling van het bedrag in kwestie is mogelijk tot een week voor de nieuwe concertdatum, in zoverre die bekend is.

Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Musica@Parola in elk geval tijdelijk opgeschort. Indien het feit dat overmacht uitmaakt langer duurt dan één maand, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de onderneming zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, onvoorziene tekortkomingen, brand, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de onderneming als bij toeleveringsbedrijven, pandemie, epidemie, overheidsingrijpen, overheidsbevel of overheidsmaatregel, reisverbod, oorlog, vijandelijkheden, terroristische aanslagen of dreiging daartoe, staat van beleg, mobilisatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele leveranciers of geboekte artiesten zijn gevestigd.

Musica@Parola betracht voor elk concert een mooi en kwaliteitsvol artistiek aanbod. Deze artiesten worden ruim voorafgaand aan het concert gecontacteerd en geboekt. Niettemin blijft het leven onvoorspelbaar en kunnen er redenen zijn waarom de artiest helaas niet kan performen op de voorziene dag. Dergelijke wijzigingen in de programmatie zijn altijd mogelijk en kunnen geen aanleiding zijn tot een terugbetaling of schadevergoeding.

Art.8. De bijzondere ticketvoorwaarden zullen op elk ticket vermeld worden en luiden:

Dit ticket verleent u toegang tot de Sint-Martinuskerk van Sint-Martens-Bodegem voor het concert in de reeks Musica@Parola, op de datum die u aanduidde bij de online aankoop. Dit ticket moet u op verzoek tonen bij het binnenkomen van de concertzaal. De houder neemt op eigen risico deel aan het evenement waartoe dit ticket toegang geeft en ontheft de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid in geval van incidenten en/of ongevallen. Bij het betreden van de concertzaal geeft de bezoeker de organisatie de toestemming om beeldmateriaal te maken voor publicatiedoeleinden. Dieren zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden. In geval van het vervalsen van toegangskaarten zal strafklacht worden ingediend. Alle persoonlijke gegevens die bij de aankoop van dit ticket worden verzameld, zijn in overeenstemming met de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR), die van kracht is vanaf  25 mei 2018. 

Art.9 Door het online aankopen van één of meerdere tickets via de website, kunnen de gegevens die de klant hierbij overmaakt aan de beheerder en de organisatie, gebruikt worden door de beheerder of de organisatie met als enige doel de klant op de hoogte te stellen van nieuwe evenementen. De klant kan op elk willekeurig moment op eenvoudig verzoek verzaken aan dit voordeel en/of zijn gegevens bekijken en indien gewenst verbeteren. De organisatie verkoopt geen persoonlijke informatie. De organisatie deelt geen persoonlijke informatie met derden.

Musica@Parola leeft haar verplichtingen na zoals die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de nationale implementatiewetgeving. Voor meer informatie over de wijze waarop de onderneming persoonsgegevens verwerkt, verwijst Musica@Parola naar haar privacyverklaring.

Art.10 Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hierdoor niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal respecteren. De nieuwe clausule zal vervolgens de clausule die door nietigheid was (of kon worden) aangetast, vervangen.

Art.11 Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen na de vaststelling van het feit dat het voorwerp uitmaakt van de klacht via aangetekende brief gericht te worden aan het adres van de organisatie vermeld in Art. 13 en dient volledig gemotiveerd te zijn en voorzien van alle nodige bewijsstukken. Bij gebrek hieraan behoudt Musica@Parola zich het recht voor de klacht niet te behandelen.

Art.12 In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de Rechtbanken van Aalst bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Art.13 We maken gebruik van de betalingsmodule van Mollie (Visa, Bancontact, etc). De organisatie achter deze website en achter Musica@Parola is de vzw Renate Devreese, Fossebaan 186a, 1741 Wambeek, België – BE0755.778.765, +32 (0)493 18 30 16, hallo@musica-parola.be